Ελληνικά
  English

Επιλέξτε από το menu τις ρυθμίσεις
για τον email client που επιθυμείτε, ή δείτε τη σελίδα των
συχνών ερωτήσεων.


** Οι ρυθμίσεις είναι ίδιες και συγκεκριμένες για όλους τους mail clients, το UI του εκάστοτε mail client, διαφέρει ανάλογα με τη version του κατασκευαστή/παρόχου.

Ρυθμίσεις για MS Outlook 2007-2010

Για να ρυθμίσουμε το λογαριασμό e-mail μας στο Outlook 2007-2010:

 1. Αρχικά ανοίγουμε το Outlook 2007 και από το menu Tools επιλέγουμε το Account Settings.
 2. Στην συνέχεια επιλέγουμε το New ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο δημιουργίας νέου λογαριασμού.Επιλέγουμε το Manually configure server settings or additional server types και πατάμε Νext.


 3. Στην φόρμα που θα εμφανιστεί, στο πεδίο Your Name βάζουμε το όνομά μας και στο πεδίο E-mail Address τη διεύθυνση email μας, δηλαδή αν για παράγειγμα το domain μας είναι το www.lighthouse.gr και έχουμε ένα λογαριασμό example τότε στο πεδίο αυτό θα βάλουμε [email protected]

  Εισερχόμενος/Incoming Mail Server (POP3)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection - SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 110 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 995 και όχι 110.


  Εξερχόμενος/Outgoing Mail Server (SMTP)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 25 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 465 και όχι 25.


  Ως Username ορίζουμε το email account μας και ΟΧΙ το όνομα μας, παράδειγμα [email protected] όπως και παραπάνω και στο πεδίο Password τον κωδικό που μας δόθηκε.Ενεργοποιούμε και την επιλογή «Remember Password» ώστε να μην ζητά τον κωδικό μας κάθε φορά.
 4. Συνεχίζοντας, πατάμε το More Settings που βρίσκεται κάτω δεξιά και στην καρτέλα «Outgoing Server» επιλέγουμε «My outgoing server (SMTP) requires authentication» και ενεργοποιούμε το «Use same settings as my incoming mail server».
 5. Τέλος, στην καρτέλα Advanced αποεπιλέγουμε το Leave a copy of messages on the server  Έπειτα OK και στην φόρμα μετά επιλέγουμε Next και Finish.Ρυθμίσεις για MS Outlook XP

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό e-mail σας στο MS Outlook XP:

 1. Για να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο λογαριασμό email, ανοίγουμε το Outlook και επιλέγουμε από το μενού Tools την επιλογή Email-Accounts όπως φαίνεται παρακάτω...
 2. Στην επόμενη οθόνη που μας εμφανίζεται, τσεκάρουμε την επιλογή View or change existing e-mail accounts και πατάμε Next.
 3. Επιλέξτε POP3 στο παράθυρο Server Type, και κάντε κλικ στο Next.
 4. Στην επόμενη φόρμα που εμφανίζεται, στο πεδίο Your Name βάζουμε το ονομά μας και στο πεδίο E-mail Address τη διεύθυνση email μας, δηλαδή αν για παράδειγμα το domain μας είναι το lighthouse.gr και έχουμε ένα λογαριασμό support τότε στο πεδίο αυτό θα βάλουμε [email protected]
  Τα πεδία που ακολουθούν περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τον server (Server Information). Στο πεδίο που αφορά τον εισερχόμενο διακομιστή του mail server είναι το Incoming mail server (POP3) ενώ το πεδίο που αφορά τον εξερχόμενο διακομιστή του mail server μας είναι το Outgoing mail server (SMTP).

  Συμπληρώνουμε τα πεδία ως εξής:

  Εισερχόμενος/Incoming Mail Server (POP3)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection - SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  Εξερχόμενος/Outgoing Mail Server (SMTP)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >

  Μέσω του More Settings button (κάτω δεξιά), στην Καρτέλα Advanced ορίζονται οι παρακάτω πόρτες:

  Για POP3 (εισερχόμενος διακομιστής): Port: 110 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 995 και όχι 110.
  Για SMTP (εξερχόμενος διακομιστής): Port: 25 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 465 και όχι 25.

  Τα επόμενα πεδία αφορούν την πρόσβασή μας στο λογαριασμό μας (Logon Information). Εκεί, στο πεδίο User Name, βάζουμε επίσης τη διεύθυνση email μας όπως παραπάνω (όχι το ονοματεπώνυμό μας)και αλλάζουμε το Password μας με το δοσμένο συνθηματικό από τον administrator του email μας (βάζουμε το password που αναγράφεται στο email που μας εστάλη).
  Θυμόμαστε επίσης να τσεκάρουμε το Remember password που εμφανίζεται από κάτω έτσι ώστε να μη μας ζητάει password κάθε φορά που θα ανοίγουμε το email μας από το Outlook.
  Αφήνουμε ατσεκάριστη την επιλογή Log on using Secure Password Authentication (SPA). Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί More Settings.
 5. Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την καρτέλα Outgoing Server και τσεκάρουμε την επιλογή My outgoing server (SMTP) requires authentication. Στη συνέχεια πατάμε ΟΚ επιστρέφοντας έτσι στο ακριβώς προηγούμενο παράθυρο.
 6. Τα στοιχεία σε αυτό το παράθυρο τα έχουμε συμπληρώσει στο βήμα 4 οπότε πατάμε το κουμπί Next.
 7. Τελειώνουμε πατώντας στο παράθυρο που ακολουθεί Finish.
Ρυθμίσεις για MS Outlook Express

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό e-mail σας στο MS Outlook Express:

 1. Για να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο λογαριασμό email, ανοίγουμε το Outlook Express και επιλέγουμε από το μενού Tools την επιλογή Email-Accounts όπως φαίνεται παρακάτω.
 2. Στην επόμενη οθόνη που μας εμφανίζεται, πατάμε Add και Mail.
 3. Στην επόμενη φόρμα που εμφανίζεται, μας ζητείται να βάλουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη. Έτσι, στο πεδίο Display name βάζουμε το ονοματεπώνυμό μας και πατάμε Next.
 4. Στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο E-mail Address πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση και πατάμε Next.
 5. Τα πεδία που ακολουθούν περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τον server (Email Server Names). Αφήνουμε το My incoming mail server is a να είναι POP3. Στο πεδίο που αφορά το εισερχόμενο όνομα του mail server Incoming mail server (POP3) βάζουμε mail.yourdomain.gr όπου yourdomain το όνομα του domain μας, δηλαδή αν για παράδειγμα το domain μας είναι το www.lighthouse.gr τοτε βάζουμε mail.lighthouse.gr. Μετά πατάμε Next.
 6. Στα πεδία που ακολουθούν Internet Mail Logon, ορίζουμε ως Account name την ηλεκτρονικής μας διεύθυνση, δηλαδή αν για παράγειγμα το domain μας είναι το www.lighthouse.gr και έχουμε ένα λογαριασμό support τότε στο πεδίο αυτό θα βάλουμε [email protected]
  Τώρα ως Password ορίζουμε το δοσμένο συνθηματικό από τον administrator του email μας. Θυμόμαστε επίσης να τσεκάρουμε το Remember password που εμφανίζεται από κάτω έτσι ώστε να μη μας ζητάει password κάθε φορά που θα ανοίγουμε το email μας από το Outlook.
  Aφήνουμε ξετσεκαρισμένη την επιλογή που έπεται Log on using Secure Password Authentication (SPA) και πατάμε Next.
 7. Τελειώνουμε τη δημιουργία του λογαριασμού μας πατώντας στο παράθυρο που ακολουθεί Finish.
 8. Στη συνέχεια για να ρυθμίσουμε τον καινούργιο λογαριασμό μας, επιλέγουμε από το μενού Tools την επιλογή Email-Accounts και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου πατάμε το κουμπί Properties.
 9. Στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο που αφορά το εισερχόμενο όνομα του mail server (Incoming mail server (POP3)) βάζουμε mail.yourdomain.gr, όπου yourdomain το όνομα του domain μας, δηλαδή αν για παράδειγμα το domain μας είναι το lighthouse.gr στο πεδίο αυτό θα συμπληρώσουμε mail.lighthouse.gr. Το ίδιο προσθέτουμε και στο επόμενο πεδίο Outgoing mail server (SMTP). ** Παρακαλώ ελέγξτε το No. 11 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

  Τα επόμενα πεδία αφορούν τον server εισερχομένων email (Incoming Mail Server).
  Εκεί, στο πεδίο Account Name, βάζουμε επίσης τη διεύθυνση email μας και αλλάζουμε το Password μας με το δοσμένο συνθηματικό από τον administrator του email μας (βάζουμε το password που αναγράφεται στο email που μας εστάλη).
  Θυμόμαστε επίσης να τσεκάρουμε το Remember password που εμφανίζεται από κάτω έτσι ώστε να μη μας ζητάει password κάθε φορά που θα ανοίγουμε το email μας από το Outlook.
  Αφήνουμε ατσεκάριστη την επιλογή Log on using Secure Password Authentication (SPA).
  Στη συνέχεια τσεκάρουμε την επιλογή My server requires authentication και πατάμε ΟΚ.
 10. Στην επόμενη οθόνη πατάμε Close και τελειώνουμε έτσι τη ρύθμιση του λογαριασμού μας.


 11. Διευκρίνιση σχετικά με τις ρυθμίσεις του εισερχόμενου (POP3) & του εξερχόμενου διακομιστή (SMTP):

  Εισερχόμενος/Incoming Mail Server (POP3)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection - SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 110 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 995 και όχι 110.


  Εξερχόμενος/Outgoing Mail Server (SMTP)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 25 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 465 και όχι 25.Ρυθμίσεις για Mozilla Thunderbird

Για να ρυθμίσουμε το λογαριασμό e-mail μας στο Thunderbird:

 1. Ανοίγουμε το thunderbird και από το menu Tools επιλέγoυμε το Account Settings:
 2. Στην συνέχεια από το παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε από το drop down menu Account Actions την επιλογή Add Mail Account.
 3. Στην επόμενη φόρμα που εμφανίζεται, στο πεδίο Your Name βάζουμε το όνομά μας και στο πεδίο E-mail Address τη διεύθυνση email μας, δηλαδή αν για παράγειγμα το domain μας είναι το www.lighthouse.gr και έχουμε ένα λογαριασμό example τότε στο πεδίο αυτό θα βάλουμε [email protected] Ενεργοποιούμε και την επιλογή «Remember Password» ώστε να μην ζητά τον κωδικό μας κάθε φορά.
 4. Στο επόμενο παράθυρο ελέγχουμε αν η αυτόματη εύρεση των ρυθμίσεων ήταν επιτυχής.Αν δηλαδή εμφανίστηκαν δύο ενδείξεις χρώματος πράσινου στην δεξιά πλευρά της φόρμας.Στην περίπτωση που απέτυχε η αυτόματη ρύθμιση θα δούμε ότι οι ενδείξεις θα είναι κόκκινες.

  Αν η ρύθμιση ήταν επιτυχής τότε ολοκληρώνουμε την δημιουργία του λογαριασμού μας πατώντας «Create Account».Τέλος ελέγχουμε στον τομέα «Server Settings» να είναι αποεπιλεγμένη η επιλογή «Leave messages on server»,να μην κρατά δηλαδή ο server τα email που έχουμε δεχθεί αλλά να αποθηκεύονται τοπικά.

  Σε περίπτωση που η αυτόματη ρύθμιση αποτύχει,τότε την διακόπτουμε πατώντας «Stop» που βρίσκεται στο δεξί μέρος.Έπειτα επιλέγουμε ως «Incoming» server POP3 και πατάμε το «Manual Setup» ώστε να ρυθμίσουμε τον λογαριασμό μας.
 5. Επιλέγοντας από την δεξιά πλευρά της φόρμας τον τομέα «Server Settings» εισάγουμε στα ακόλουθα πεδία τα εξής:

  Στο πεδίο που αφορά το εισερχόμενο όνομα του mail server «Incoming mail server» (** Παρακαλώ ελέγξτε το No. 7 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.) βάζουμε mail.yourdomain.gr, όπου yourdomain το όνομα του domain μας, δηλαδή αν για παράδειγμα το domain μας είναι το lighthouse.gr στο πεδίο αυτό θα συμπληρώσουμε mail.lighthouse.gr.

  Ως Port ορίζουμε την 110 και στο πεδίο User Name, βάζουμε επίσης τη διεύθυνση email μας όπως προηγουμένως.

  Στην συνέχεια επιλέγουμε ως «Connection Security» None,δηλαδή να μην χρησιμοποιείται κάποια μέθοδος ασφαλείας και αποεπιλέγουμε το «Leave messages on server».
 6. Τέλος,από την αριστερή στήλη επιλέγουμε το «Outgoing Server» (** Παρακαλώ ελέγξτε το No. 7 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.) και στην συνέχεια Add ώστε να ρυθμίσουμε τον mail server για τα εξερχόμενα μηνύματα. Συγκεκριμένα στο πεδίο Server name εισάγουμε το ίδιο όνομα με αυτό που εκχωρήσαμε για τον Incoming mail server προηγουμένως και ως πόρτα (Port) την 25.
  Επιλέγουμε έπειτα το «Use name and password» και εκχωρούμε στο User Name τη διεύθυνση email μας όχι το ονοματεπώνυμό μας, δηλαδή αν για παράγειγμα το domain μας είναι το www.lighthouse.gr και έχουμε ένα λογαριασμό example τότε στο πεδίο αυτό θα βάλουμε [email protected]
  Πατάμε στην συνέχεια ΟΚ μέχρι να επιστρέψουμε στο αρχικό παράθυρο του Thunderbird. Έπειτα, επιλέγοντας πάνω αριστερά το «Get Mail» ώστε να λάβουμε τα email μας, θα μας εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου θα χρειαστεί να εισάγουμε τον κωδικό μας για τον Outgoing Server που ρυθμίσαμε πριν.
  Επιλέγουμε και εδώ το «remember password» και πλέον η ρύθμιση του λογαριασμού μας έχει ολοκληρωθεί. 7. Διευκρίνιση σχετικά με τις ρυθμίσεις του εισερχόμενου (POP3) & του εξερχόμενου διακομιστή (SMTP):

  Εισερχόμενος/Incoming Mail Server (POP3)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection - SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 110 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 995 και όχι 110.


  Εξερχόμενος/Outgoing Mail Server (SMTP)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 25 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 465 και όχι 25.

Ρυθμίσεις για Windows Live Mail

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό e-mail σας στο Windows Live Mail:

 1. Για να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο λογαριασμό email, ανοίγουμε το Windows Live Mail το οποίο έχουμε ήδη εγκαταστήσει και αφού πιέσουμε το πλήκτρο alt (ώστε να εμφανιστεί το κυρίως μενού του προγράμματος) επιλέγουμε απο το tools την επιλογή Accounts. Η επιλογή Tools είναι σε κρυμμένο μενού το οποίο για να εμφανιστεί πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10. (Εναλλακτικά όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με Alt+T,C)

 2. Στην επόμενη οθόνη που μας εμφανίζεται, έχουμε τα υπάρχοντα email accounts. Πατάμε το κουμπί ADD όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για να προσθέσουμε ένα νέο email account. 3. Εν συνεχεία επιλέγουμε Email Account και πιέζουμε Next

 4. Στην παρακάτω οθόνη, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του λογαριασμού που θέλουμε να συνδέσουμε με το Windows Live Mail.
  Και στη συνέχεια πιέζουμε Next.
 5. Στην επόμενη φόρμα που εμφανίζεται, στα πεδία Incoming Server και Outgoing Server συμπληρώνουμε τα στοιχεία του mail server. ** Παρακαλώ ελέγξτε το No. 7 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.
  Εν συνεχεία επιλέγουμε (με "τικ") την επιλογή My outgoing server requires authentication όπως φαινεται στη φωτογραφία.

 6. Πιέζουμε Finish και έχουμε επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία. 7. Διευκρίνιση σχετικά με τις ρυθμίσεις του εισερχόμενου (POP3) & του εξερχόμενου διακομιστή (SMTP):

  Εισερχόμενος/Incoming Mail Server (POP3)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection - SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 110 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 995 και όχι 110.


  Εξερχόμενος/Outgoing Mail Server (SMTP)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 25 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 465 και όχι 25.

Ρυθμίσεις για Apple iPhone / iPad

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό e-mail σας στο Apple iPhone / iPad:

 1. Στην Αρχική οθόνη, επιλέγουμε Ρυθμίσεις/Settings. 2. Έπειτα, επιλέγουμε Mail, Contacts, Calendars. 3. Στην ενότητα Λογαριασμοί/Account section, επιλέγουμε Add Account/Προσθήκη... 4. Από τη λίστα με τους providers, επιλέγουμε τον τύπο του email που θέλουμε. Για οποιοδήποτε άλλο τύπο πέραν των γνωστών που δε βρίσκεται στη λίστα, επιλέγουμε Άλλο/Other. 5. Πατάμε Add Mail Account στην ενότητα Mail. 6. Εισάγουμε τη διεύθυνση email. Έπειτα πατάμε Επόμενο/Next. 7. Προσοχή να εισάγουμε όλα τα στοιχεία μας. Το iPhone θεωρεί κάποια στοιχεία προαιρετικά/optional αλλά δεν είναι. 8. Στην επόμενη οθόνη, εισάγουμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας. Δεν ενεργοποιούμε το SSL.  Εισερχόμενος/Incoming Mail Server (POP3)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection - SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 110 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 995 και όχι 110.


  Εξερχόμενος/Outgoing Mail Server (SMTP)
  Host Name: < mail.your-domain.com >
  **
  Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  User Name: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: 25 **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 465 και όχι 25.  Πατάμε Αποθήκευση/Save για να αποθηκέυσουμε τα στοιχεία μας. Το iphone θα επιχειρήσει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας. 9. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, θα βρεθείτε στην αρχική οθόνη Mail και θα πρέπει να βλέπετε το λογαριασμό στη λίστα.Ρυθμίσεις για Android phone

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό e-mail σας στο Android:

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα email του κινητού με τις Ρυθμίσεις/Settings.

 2. Εισάγετε το email και το password σας.

  Username: < [email protected] >
  Password: < your-password > 3. Σαν τύπο λογαριασμού/Account type, επιλέγουμε POP3. 4. Για τις ρυθμίσεις Εισερχόμενης αλληλογραφίας/Incoming settings, εισάγουμε τα παρακάτω:
  Θα πρέπει να μην ορίσετε καθόλου το πεδίο Security Type (αφήστε το ως None).

  Εισερχόμενος/Incoming Mail Server (POP3)
  POP3 server: < mail.your-domain.com >
  ** Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  Username: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: < 110 > **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 995 και όχι 110. 5. Για τις ρυθμίσεις Εξερχόμενης αλληλογραφίας/Outgoing settings εισάγουμε τα παρακάτω:

  Εξερχόμενος/Outgoing Mail Server (SMTP)
  SMTP server: < mail.your-domain.com >
  ** Σε περίπτωση που επιλεχθεί Encrypted Connection SSL (δηλαδή αν δεν οριστεί None) θα πρέπει το Host Name να οριστεί ως < mx.lighthouse.gr >
  Username: < [email protected] >
  Password: < your-password >
  Port: < 25 > **Σε περίπτωση που επιλεχθεί που επιλεχθεί SSL (βλ. παραπάνω γραμμή) τότε το Port είναι 465 και όχι 25.

  Δε ξεχνάμε να τσεκάρουμε το sign-in checkbox!